Wyszukiwanie wiadomości

Jeśli potrzebujesz wyszukać poszczególne wiadomości, możesz skorzystać z funkcjonalności Szybkiego wyszukiwania lub Wyszukiwania zaawansowanego. Podczas zapisywania wyszukiwań tworzone są specjalne katalogi, które odświeżają zawartość podczas każdego ich otwarcia, zależnie od wyszukiwanych terminów.

Szybkie wyszukiwanie

Wprowadź poszukiwaną frazę w pole tekstowe (wielkie i małe litery nie mają znaczenia) i wciśnij Enter w celu rozpoczęcia wyszukiwania (możesz również kliknąć przycisk lupy po lewej stronie).
 
Cała wiadomość, z wyjątkiem załączników, jest przeszukiwana pod kątem wprowadzonego tekstu.

Następnie możesz wykonać operacje na wyszukanych wiadomościach (odpowiedź, przekazanie, przypisanie zakładki, przeniesienie do innego katalogu, itp.)

Wyszukiwanie zaawansowane

Formularz wyszukiwania zaawansowanego można wyświetlić za pomocą strzałki, zlokalizowanej po prawej stronie okna wyszukiwania.

Wypełnij wymagane pola (możesz wypełnić dowolne pole), sprecyzuj zakres czasowy wyszukiwania oraz foldery, które powinny być przeszukane lub foldery, które powinny zostać pominięte.
 
Rozpocznij przeszukiwanie za pomocą przycisku SZUKAJ.
 
Kliknij przycisk Zapisz w celu zachowania szablonu wyszukiwania o wprowadzonych parametrach.
 
Zrzut ekranu powyżej przedstawia folder, który będzie zawierał wszystkie wiadomości zawierające treść WWF.

Zapisane wyszukiwania

W celu wyświetlenia zapisanych wyszukiwań, przejdź do zakładki Wyszukiwania z menu po lewej stronie.
 
Wybierz element z listy. Wyświetlona zostanie lista wiadomości spełniających kryteria wyszukiwania.

Możesz edytować lub usunąć zachowane wyszukiwania za pomocą przycisków znajdujących w rozwijanym menu z prawej strony nazwy danego wyszukiwania.