Jak przetestować połączenie MySQL, ASP.

W celu przetestowania połączenia z bazą danych należy w pierwszej kolejności utworzyć plik, np. mysql.asp a następnie wkleić do niego poniższy kod:

<%@LANGUAGE="VBScript"%>
<%
Option Explicit
Response.Buffer = True
Dim dotazSql,objRst,conSql,conStr

conStr = "driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};server=server;uid=nazwa;pwd=hasło;database=nazwa bazy"
Set conSql =  Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conSql.Open conStr
dotazSql="SET character_set_client=cp1250"
Set objRst=conSql.Execute(dotazSql)
dotazSql="SET character_set_connection=cp1250"
Set objRst=conSql.Execute(dotazSql)
dotazSql="SET character_set_results=cp1250"
Set objRst=conSql.Execute(dotazSql)
dotazSql="Select * from tabulka"
Set objRst=conSql.Execute(dotazSql)
do while not objRst.Eof
Response.Write(objRst("pnazev"))
objRst.MoveNext
loop
objRst.Close
Set objRst=Nothing
conSql.Close
Set conSql=Nothing
%>


Skrypt należy uzupełnić o właściwy login, hasło, adres i nazwę bazy danych. Jeżeli wgramgo do katalogu www to w przeglądarce należy wpisać: http://www.nasza_domana/mysql.asp